kolumbárium

kolumbárium

Pohřební služba Přerov

„Život je běh ke smrti, běh, ve kterém se nikdo nemůže třeba jen na okamžik zastavit nebo zpomalit.“ - Aurelius Augustinus

Aktuality

1.8.2023
Vsyp
Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Jak postupovat

Úmrtí v sociálním zařízení

V případě úmrtí v některém sociálním zařízení (nemocnice, léčebna, domov důchodců apod.) dostanete vyrozumění obvykle telefonicky. Po převzetí osobních věcí přichystejte pro zesnulého oblečení. Vezměte oblečení s sebou ke sjednání smutečního rozloučení na Pohřební službu. Nebude-li oblečení dodáno, je naší povinností dodat místo oblečení rubáš. Zesnulý nesmí být pohřben nahý.

Úmrtí doma

V případě úmrtí doma vždy musíte zavolat lékaře. Ten zesnulého prohlédne a vystaví „List o prohlídce zemřelého“, který Vám ponechá. Po návštěvě lékaře zavolejte naší službu, která zesnulého z bytu odveze podle dispozic lékaře. Listy vystavené lékařem naše služba od Vás převezme, protože jsou určeny jiným institucím.

Pro vyřízení pohřbu potřebujete tyto doklady:

 • Občanský průkaz zesnulého (dále jen OP)
 • OP manžela/ky
 • OP toho kdo bude objednavatelem a platitelem pohřbu
 • Rodný nebo oddací list zesnulého nebo rodný list některého z jeho dětí (požadavek matriky na jména rodičů zesnulého)
 •  zemřelých dětí do 15 let jeho rodný list a OP obou rodičů
 • V případě, že byl/a vdovcem a tato skutečnost není v OP vyznačena, je nutno doložit úmrtní list manžela/ky

Co je potřeba vyřídit po pohřbu

Pohřební služba odevzdá na matrice, dle místa úmrtí, vámi dodané doklady:
 1. Občanský průkaz zesnulé(ho) i pozůstalé(ho) žijící manžela(ky)
 2. Rodný list zesnulé(ho)
 3. Oddací list zesnulého nebo úmrtní list manžela(ky)
 4. Přílohu od pohřební služby
Matrika vyhotoví úmrtní list a posílá doporučeně na adresu vypravitele pohřbu - do 30 dní.

Jestliže byl zesnulý(á) pojištěn, jednu kopii zaplacené faktury spolu s pojistnou smlouvou odevzdat do pojišťovny.

Informace o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.
 1. K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:
 • občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
 • oddací list (originál)
 • úmrtní list manžela/manželky (originál)
 • poslední výměr důchodu manžela/manželky
 • poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
 • vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého
 • rodné listy dětí, které vychovávala (u žen, a to v případě, že nepobírala svůj důchod - starobní, nebo invalidní)
 • K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:
  • občanský průkaz žadatele
  • rodný list dítěte (originál)
  • potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
  • úmrtní list (originál)

  Přepis změny stavu v občanském průkazu

  Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. Nový OP obdržíte do 30 dnů.
  K žádosti o nový OP se předkládá:
  • Váš OP
  • úmrtní list (originál)
  • jedna fotografie 

  Vydání urny

  Nejdříve za 2-3 týdny po smutečním obřadu bude urna vydána pouze objednavateli pohřbu.
  Jiná osoba pověřená vyzvednutím urny, musí mít plnou moc s číslem OP, adresou a podpisem objednavatele.

  Pracovní volno

  Na pohřební obřad máme možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.
  Dva dny čerpáme volno při úmrtí jednoho z manželů, druha, družky nebo dítěte a další den k účasti na pohřbu těchto osob.
  Jeden den máme k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela(ky), jakož i manžela(ky) dítěte nebo manžela(ky) sourozence a na další den, jestliže obstaráváme pohřeb těchto osob.
  Na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, máme právo k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila s námi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváme pohřeb těchto osob.
  Poznámka: Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu nám zaměstnavatel poskytne na nezbytně nutnou dobu i tehdy, pokud se zúčastníme pohřbu spoluzaměstnance.

  Vyřizování na úřadech

  Smrt blízkého příbuzného je obvykle spojena s vyřizováním praktických věcí, jako je rušení smluvních závazků zemřelého apod. V této situaci se můžeme obrátit na následující instituce:
  • Sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností: informace o případných sociálních dávkách a další pomoci
  • Správa sociálního zabezpečení: přiznání vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu a další informace
  • Matriční úřad: zašle soudu příslušnému k projednání dědictví úmrtní list; pokud je mu znám vypravitel pohřbu, uvede tuto skutečnost do poznámky úmrtního listu
  • Notář - dle místa trvalého bydliště zemřelého: vyřízení pozůstalosti a dědictví, včetně kontroly stavu bankovního účtu zemřelé osoby od doby úmrtí

  Co nám pomáhá ve smutku a žalu 

  Období intenzivního zármutku a truchlení po smrti blízkého člověka je náročné. Smrtí náš vztah k zemřelému nekončí.
  1. Zapojte se do přípravy pohřbu.
  2. Věnujte pozornost pravidelné stravě.
  3. Zachovejte, pokud možno, normální režim.
  4. Posuďte svůj zdravotní stav.
  5. Hovořte o zemřelé osobě.
  6. Dovolte si truchlit.
  7. Udělejte si čas na truchlení.
  8. Dovolte si zlostné pocity.
  9. Dovolte druhým, aby vám pomáhali.
  10. Nebojte se požádat o pomoc

  Mimosoudní řešení sporů

  V případě, že dojde mezi Pohřební službou Přerov, s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát odd. ADR
  Štěpánská 15
  120 00  Praha 2

  e-mail: adr@coi.cz
  web: adr.coi.cz

  25.1.2017 10:55:16 | přečteno 17668x | martin.dostal
   

  Pohřební služba Přerov

  U Hřbitova 2857/1
  750 02 Přerov

  Tel.: +420 581 203 781
  Mobil: +420 724 219 969
  E-mail: info@psprerov.cz

  load