Jak postupovat

Úmrtí v sociálním zařízení

V případě úmrtí v některém sociálním zařízení (nemocnice, léčebna, domov důchodců apod.) dostanete vyrozumění obvykle telefonicky. Po převzetí osobních věcí přichystejte pro zesnulého oblečení. Vezměte oblečení s sebou ke sjednání smutečního rozloučení na Pohřební službu. Nebude-li oblečení dodáno, je naší povinností dodat místo oblečení rubáš. Zesnulý nesmí být pohřben nahý.

Úmrtí doma

V případě úmrtí doma vždy musíte zavolat lékaře. Ten zesnulého prohlédne a vystaví „List o prohlídce zemřelého“, který Vám ponechá. Po návštěvě lékaře zavolejte naší službu, která zesnulého z bytu odveze podle dispozic lékaře. Listy vystavené lékařem naše služba od Vás převezme, protože jsou určeny jiným institucím.

Pro vyřízení pohřbu potřebujete tyto doklady:

 • Občanský průkaz zesnulého (dále jen OP)
 • OP manžela/ky
 • OP toho kdo bude objednavatelem a platitelem pohřbu
 • Rodný nebo oddací list zesnulého nebo rodný list některého z jeho dětí (požadavek matriky na jména rodičů zesnulého)
 •  zemřelých dětí do 15 let jeho rodný list a OP obou rodičů
 • V případě, že byl/a vdovcem a tato skutečnost není v OP vyznačena, je nutno doložit úmrtní list manžela/ky

Co je potřeba vyřídit po pohřbu

Pohřební služba odevzdá na matrice, dle místa úmrtí, vámi dodané doklady:
 1. Občanský průkaz zesnulé(ho) i pozůstalé(ho) žijící manžela(ky)
 2. Rodný list zesnulé(ho)
 3. Oddací list zesnulého nebo úmrtní list manžela(ky)
 4. Přílohu od pohřební služby
Matrika vyhotoví úmrtní list a posílá doporučeně na adresu vypravitele pohřbu - do 30 dní.

Jestliže byl zesnulý(á) pojištěn, jednu kopii zaplacené faktury spolu s pojistnou smlouvou odevzdat do pojišťovny.

Informace o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.
 1. K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:
  • občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
  • oddací list (originál)
  • úmrtní list manžela/manželky (originál)
  • poslední výměr důchodu manžela/manželky
  • poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
  • vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého
  • rodné listy dětí, které vychovávala (u žen, a to v případě, že nepobírala svůj důchod - starobní, nebo invalidní)
 2. K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:
  • občanský průkaz žadatele
  • rodný list dítěte (originál)
  • potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
  • úmrtní list (originál)

Přepis změny stavu v občanském průkazu

Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. Nový OP obdržíte do 30 dnů.
K žádosti o nový OP se předkládá:
 • Váš OP
 • úmrtní list (originál)
 • jedna fotografie 

Vydání urny

Nejdříve za 2-3 týdny po smutečním obřadu bude urna vydána pouze objednavateli pohřbu.
Jiná osoba pověřená vyzvednutím urny, musí mít plnou moc s číslem OP, adresou a podpisem objednavatele.

Pracovní volno

Na pohřební obřad máme možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.
Dva dny čerpáme volno při úmrtí jednoho z manželů, druha, družky nebo dítěte a další den k účasti na pohřbu těchto osob.
Jeden den máme k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela(ky), jakož i manžela(ky) dítěte nebo manžela(ky) sourozence a na další den, jestliže obstaráváme pohřeb těchto osob.
Na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, máme právo k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila s námi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváme pohřeb těchto osob.
Poznámka: Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu nám zaměstnavatel poskytne na nezbytně nutnou dobu i tehdy, pokud se zúčastníme pohřbu spoluzaměstnance.

Vyřizování na úřadech

Smrt blízkého příbuzného je obvykle spojena s vyřizováním praktických věcí, jako je rušení smluvních závazků zemřelého apod. V této situaci se můžeme obrátit na následující instituce:
 • Sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností: informace o případných sociálních dávkách a další pomoci
 • Správa sociálního zabezpečení: přiznání vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu a další informace
 • Matriční úřad: zašle soudu příslušnému k projednání dědictví úmrtní list; pokud je mu znám vypravitel pohřbu, uvede tuto skutečnost do poznámky úmrtního listu
 • Notář - dle místa trvalého bydliště zemřelého: vyřízení pozůstalosti a dědictví, včetně kontroly stavu bankovního účtu zemřelé osoby od doby úmrtí

Co nám pomáhá ve smutku a žalu 

Období intenzivního zármutku a truchlení po smrti blízkého člověka je náročné. Smrtí náš vztah k zemřelému nekončí.
 1. Zapojte se do přípravy pohřbu.
 2. Věnujte pozornost pravidelné stravě.
 3. Zachovejte, pokud možno, normální režim.
 4. Posuďte svůj zdravotní stav.
 5. Hovořte o zemřelé osobě.
 6. Dovolte si truchlit.
 7. Udělejte si čas na truchlení.
 8. Dovolte si zlostné pocity.
 9. Dovolte druhým, aby vám pomáhali.
 10. Nebojte se požádat o pomoc

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi Pohřební službou Přerov, s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát odd. ADR
Štěpánská 15
120 00  Praha 2

e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz